Publikacje

Pracodawca nie ma prawa żądać od kierowcy złożenia wniosku o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Kierowca ma prawo swobodnie zdecydować, czy w zamian za nadgodziny chce czasu wolnego, czy też żądać wynagrodzenia za nadgodziny wraz z dodatkiem za nadgodziny.

Jeżeli pracownik nie złoży wniosku o udzielenie mu czasu wolnego w zamian za nadgodziny, pracodawca ma obowiązek:
– wypłacić kierowcy wynagrodzenie za nadgodziny wraz z dodatkiem za nadgodziny, albo
– udzielić kierowcy czasu wolnego za nadgodziny, ale w wymiarze o połowę wyższym niż liczba nadgodzin, i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca wbrew woli kierowcy nakłania kierowcę do złożenia wniosku o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, kierowca ma prawo

– odmówić złożenia wniosku,
– wystąpić do sądu pracy z żądaniem zasądzenia wynagrodzenia za nadgodziny oraz dodatku za pracę w nadgodzinach wraz z odsetkami za zwłokę,
– poinformować o naruszeniu przepisów prawa pracy Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspektorat Transportu Drogowego i żądać zaprzestania naruszeń przez pracodawcę i ukarania go w prawem przewidziany sposób.