Publikacje

Kierowcom przysługuje wynagrodzenie nie tylko za czas pracy, ale również wynagrodzenie za czas dyżuru.

Kierowca pozostaje w czasie dyżuru zawsze wtedy, kiedy pozostaje w gotowości do wykonywania pracy
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę ( na parkingu, w miejscu załadunku, rozładunku, itd. ). Dyżurem jest również czas pozostawania w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, w przypadku używania pojazdu w podwójnej obsadzie.
Czas dyżuru nie może być wliczany do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

Za czas dyżuru ( z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu ) kierowcy przysługuje:
– albo czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, albo
– wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Wynagrodzenie za czas dyżuru pełnionego w trakcie jazdy w podwójnej obsadzie, może być obniżone w regulaminie wynagradzania do połowy standardowego wynagrodzenia kierowcy. W razie braku takiej obniżki w regulaminie wynagradzania, kierowcy będzie przysługiwało standardowe wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

PROSZĘ ZAUWAŻYĆ!

Jeżeli kierowca pozostaje „pod telefonem” w oczekiwaniu na polecenia pracodawcy ( n.p. polecenie wyjazdu w trasę ), a znajduje się poza swoim domem, to cały ten okres oczekiwania stanowi czas dyżuru, za który kierowcy należy się wynagrodzenie!

Jeżeli pracodawca nie udzielił kierowcy za ten okres czasu wolnego od pracy ani nie wypłacił kierowcy wynagrodzenia za czas dyżuru, kierowca ma prawo:
– wystąpić do sądu pracy z żądaniem zasądzenia wynagrodzenia za czas dyżuru wraz z odsetkami za zwłokę,
– poinformować o naruszeniu przepisów prawa pracy Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspektorat Transportu Drogowego i żądać zaprzestania naruszeń przez pracodawcę i ukarania go w prawem przewidziany sposób.