Publikacje

Pracodawca nie ma prawa traktować wykonywanej przez kierowcę pracy jako dyżuru!

Jeżeli kierowca, przed lub po zatrzymaniu pojazdu, zajmował się n.p.:
– oczekiwaniem na załadunek lub rozładunek,
– pilnowaniem ładunku,
– zabezpieczeniem ładunku,
– pomocą przy wyładunku lub załadunku,
– czyszczeniem pojazdu, przyczepy, naczepy,
– naprawą usterek w pojeździe czy przyczepie,
– czynnościami urzędowymi i formalnymi ( n.p. zbierał pieczątki i podpisy na dokumentach przewozowych ),

to była to praca, a nie dyżur, a czas poświęcony tym czynnościom był czasem pracy, a nie czasem dyżuru.

Jeżeli pracodawca nieprawidłowo ewidencjonuje czas pracy kierowcy jako czas dyżuru, kierowca ma prawo:
– wystąpić do sądu pracy z żądaniem zasądzenia wynagrodzenia za czas pracy wraz z odsetkami za zwłokę,
– wystąpić do sądu pracy z żądaniem skorygowania świadectwa pracy w tym zakresie,
– wystąpić do ZUS celem prawidłowego wyliczenia okresów pracy potrzebnych do nabycia określonych świadczeń z ZUS,
– poinformować o naruszeniu przepisów prawa pracy Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspektorat Transportu Drogowego i żądać zaprzestania naruszeń przez pracodawcę i ukarania go w prawem przewidziany sposób.