Publikacje

Po opublikowaniu Wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. ( K 11/15), pojawiło się wiele nieścisłych informacji, stosownie do których rzekomo kierowcom miałyby się nie należeć ryczałty noclegowe lub diety, i że Sądy Pracy rzekomo masowo oddalają powództwa z tego tytułu.

W rzeczywistości znaczna ilość spraw ryczałtowych jest wciąż w toku, a Sądy Pracy nadal zasądzają należności z tego tytułu, ilekroć tylko zaistnieje podstawa prawna do tego.

W ciągu 2017 r. również Sąd Najwyższy wydał szereg orzeczeń w sprawach ryczałtowych ( m.in. z 14 lutego 2017 r. sygn. IPK 77/16; z 21 lutego 2017 r. sygn. IPK 300/15, z 8 marca 2017 r. sygn. IIPK 409/15 i 410/15, z 9 marca 2017 r. sygn. IPK 309/15, z 28 marca 2017 r. sygn. IIPK 28/16, z 30 marca 2017 r. sygn. IIPK 16/16, z 27 kwietnia 2017 r. sygn. IPK 90/16, z 17 maja 2017 r. sygn. IIPK 106/16, z 30 maja 2017 r. sygn. IPK 148/16 ). Generalnie Sąd Najwyższy stoi w tych orzeczeniach na stanowisku, że:
– po wyroku Trybunału Konstytucyjnego art. 775 kp ma nadal odpowiednie zastosowanie do kierowców,
– kwestia należności na pokrycie kosztów podróży służbowej może być uregulowana w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę,
– gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień w sprawie diet i ryczałtów noclegowych, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów Rozporządzeń ministerialnych,
– stworzenie przez stronę pozwaną możliwości nocowania w kabinie samochodu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu,
– jeżeli kierowcy zatrudnieni w transporcie międzynarodowym otrzymywali świadczenia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, to świadczenia nazwane „dietą” czy „delegacją” mogły pokrywać wszystkie koszty socjalne, w tym także ryczałtu za noclegi.

Oznacza to, iż w obecnym stanie prawnym diety i ryczałty noclegowe wciąż przysługują kierowcom, w wysokości nie mniejszej niż wynikającej z Rozporządzeń MPiPS.

Jeżeli pracodawca nie wypłaca kierowcy należności na pokrycie kosztów podróży służbowej, albo wypłaca ta świadczenia w wysokości mniejszej niż wynikająca z przepisów Rozporządzeń, to wówczas
kierowca ma prawo wystąpić do sądu pracy z żądaniem zasądzenia należnych diet i ryczałtów noclegowych wraz z odsetkami za zwłokę.