Publikacje

Kodeks pracy pozwala pracodawcy zastąpić wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek za nadgodziny ryczałtem.

Wysokość ryczałtu za nadgodziny powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Przykładowo ryczałt za nadgodziny może przewidywać pracę w wymiarze 10 nadgodzin miesięcznie wg stawki 20 zł za 1 nadgodzinę, co daje kwotę 200 zł ryczałtu za nadgodziny miesięcznie.

Każda nadgodzina przepracowana ponad ten ryczałt nie zawiera się w ryczałcie i powinna być płatna osobno, poza ryczałtem!

Stanowisko takie jest od lat i bez zastrzeżeń popierane przez Sąd Najwyższy ( n.p. Wyrok SN z 27 stycznia 2016 r, sygn. I PK 25/15; czy starsze Wyroki SN z 12 września 2008 r., I BP 4/08 i z 17 czerwca 2008 r., I PK 307/07 ). Sąd Najwyższy wielokrotnie stwierdzał, iż ryczałt za nadgodziny nie
pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, nieobjętych ryczałtem. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli pracownik w określonym czasie wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych, za którą przysługuje wynagrodzenie w kwocie wyższej niż uzgodniony między
stronami ryczałt, to należy mu się wynagrodzenie w części przewyższającej ryczałt.

Jeżeli zatem liczba faktycznie przepracowanych godzin nadliczbowych w danym miesiącu przekroczy liczbę nadgodzin, objętych ryczałtem, pracownik ma prawo żądać wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za nadgodziny ponad ryczałt.

Z żalem stwierdzić trzeba, iż w wielu polskich przedsiębiorstwach transportowych ryczałt za nadgodziny jest kwotą symboliczną, nawet w części nie pokrywającą należnego kierowcom wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny.

Jeżeli pracodawca nie wypłaca kierowcy wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny ponad ryczałt, kierowca ma prawo:
– wystąpić do sądu pracy z żądaniem zasądzenia wynagrodzenia za nadgodziny oraz dodatku za pracę w nadgodzinach wraz z odsetkami za zwłokę,
– poinformować o naruszeniu przepisów prawa pracy Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspektorat Transportu Drogowego i żądać zaprzestania naruszeń przez pracodawcę i ukarania go w prawem przewidziany sposób.